Obchodné podmienky

AVANTI API s.r.o.

Vinohrady 486/18
639 00 Brno
Česká republika
IČO: 041 65 021

DIČ:  04165021
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88550.


Tel.: +421 907 202 005
E-mail: info@mistermixdog.sk

Obchodné podmienky upravujú predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mistermixdog.sk

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti AVANTI API s.r.o., Vinohrady 486/18, 639 00 Brno, Česká republika,  IČO: 041 65 021, DIČ:  04165021. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88550. (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.mistermixdog.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Vytvorením objednávky v internetovom obchode predávajúceho dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v samostatnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď objednávajúca osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V týchto prípadoch sa uplatňujú ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.

 1. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať iba pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný tieto prihlasovacie údaje chrániť pred ich zneužitím inou osobou.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu vrátane dostupnosti tovaru je informatívneho charakteru. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo za evidentne chybných údajov uvedených pri objednanom tovare. V takom prípade je predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho.   

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru sú platné po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.7. Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky elektronickou poštou bezodkladne, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.8. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť (15) dní. 

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho Banka: Fio banka, a.s - Číslo účtu: 270027000/8330, IBAN: SK24 8330 0000 0002 7002 7000, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, v mene EUR (ďalej len „účet predávajúceho“).

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. 

4.3. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu za objednaný tovar alebo požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.4. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Podľa platby realizovanej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúru zašle predávajúci v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci má v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

5.2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať priamo na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@mistermixdog.sk. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu písomne alebo telefonicky.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší v celom rozsahu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru k predávajúcemu v plnom rozsahu.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim na bankový účet kupujúceho, ktorý uviedol kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený ponížiť kupujúcemu vyplácané finančné prostriedky o náklady na dopravu ku kupujúcemu, ktoré si kupujúci objednal a také náklady preukázateľne vznikli (napr. kuriérska služba). Predávajúci je povinný vrátiť finančné prostriedky kupujúcemu až po vrátení tovaru predávajúcemu v kompletnom počte a v pôvodnom stave.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, ak:

5.8.1. tovar bol dodaný špeciálne pre kupujúceho, alebo ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho a predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.8.2. dodávka tovaru podlieha rýchlej zkaze, alebo tovar bol po dodaní zmiešaný s iným tovarom,

5.8.3. tovar dodávaný v uzatvorenom obale vyňal kupujúci z obalu a z hygienických dôvodov, alebo možnej kontaminácie, nie je možné tovar uviesť do pôvodného stavu,

5.8.4. bol porušený alebo inak znehodnotený pôvodný obal tovaru.

 1. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Tovar je dodávaný v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom zmluvného prepravcu GLS. Náklady na prepravu tovaru sú 6 Eur/balík (max. hmotnosť 26 kg). Pri celkovej hmotnosti väčšej ako 26 kg je účtovaný kupujúcemu dopravný poplatok 6 Eur s DPH za každých začatých 26 kg.  

6.2. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4. V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky má kupujúci právo zásielku od prepravcu odmietnuť prevziať. 

 1. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter a povahu tovaru,

7.2.2. tovar sa hodí na účel, na ktorý ho predávajúci deklaruje,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu, ktoré predávajúci uvádza,

7.2.4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov SR.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na dátum spotreby pri tovare s blížiacim sa koncom dátumu spotreby alebo na neštandardné balenie, ak o týchto skutočnostiach bol kupujúci vopred informovaný.

7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, v ktorom je prijatie reklamácie možné s ohľadom na povahu predávaného tovaru, alebo elektronickými komunikačnými prostriedkami (e-mail, telefón) s následným doručením tovaru predávajúcemu prepravcom. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje dátum, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, Slovenská republika, webová adresa: http://www.soi.sk 

8.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe zápisu v Obchodnom registri SR. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou osobných údajov kupujúceho, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, príslušné údaje opravil zabezpečil ochranu týchto údajov. 

9.8.3 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ vymazal osobné údaje zo svojho informačného systému a v prípade uchovávania v tlačenej podobe tieto skartoval.  

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

 1. Zasielanie obchodných správ a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. Doručovanie písomností

11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považuje sa za doručené a účinné okamihom jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 1. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) záväzok, potom si zmluvné strany dojednávajú, že sa takýto vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení stanoví ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: AVANTI API s.r.o., Vinohrady 486/18, 639 00 Brno, Česká republika

Adresa pre doručovanie tovaru: AVANTI API, s.r.o. - provozovna: Osvobození 213, Ostrovačice u Brna, 664 81 

Adresa elektronickej pošty info@mistermixdog.sk, telefón SK +421 907 202 005 alebo CZ +420 724 900 600

V Bratislave, dňa 29.11.2019                                                                          AVANTI API, s.r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.