Podmienky ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť AVANTI API s.r.o., IČO: 041 65 021, DIČ:  04165021 so sídlomVinohrady 486/18, 639 00 Brno, Česká republika (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa:Vinohrady 486/18, 639 00 Brno, Česká republika
email: info@mistermixdog.sk
telefón: +421 907 202 005

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o adrese, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu takejto fyzickej osoby.

4. V našom internetovom obchode spracovávame tiež nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresa, fakturačná adresa, telefónny kontakt, e-mailová adresa, história nákupov, história aktivít.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť, vrátane zasielania obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu alebo zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do krajiny EÚ alebo medzinárodnej organizácii EÚ. Príjemcovia osobných údajov v EÚ sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. Správca neposkytuje osobné údaje do tretích krajín.

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.,
- právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zabezpečených hesiel, antivírusového programu a použitím zámkov.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky na ochranu osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní správca na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.